31.5K

附件2:毕业生所在家庭享受城乡居民最低生活保障证明

2020年2月27日   点击人次:513   

附件2      

毕业生所在家庭享受城乡居民最低生活保障
证    明

毕业生基本信息

姓名


性别


联系电话


身份证号


家庭住址


毕业院校


专业


享受低保家庭成员信息

姓名

与毕业生关系

性别

身份证号

家庭所在县(区)级或县(区)级以上民政部门意见

经核实,该生家庭目前享受城乡居民最低生活保障,家庭享受最低生活保障的最新起止时间     年    月    日至    年       日。

经办人(签字):


民政部门(公章):


联系电话:
                                             年    月    日

 

备注:本表需提供原件。